Aktuelna verzija X6

Softver za numeričko modelovanje i analizu konstrukcija, po metodi konačnih elemenata (MKE). Razvijen za potrebe građevinskih konstruktera i prilagođen njihovim potrebama.

Podržava IFC standard i spada u klasu Open BIM softvera. Priručnik i softver na srpskom za verziju X4 se može besplatno preuzeti.

AxisVM je organizovan u tri logična dela: predprocesor (geometrijsko modelovanje), procesor (proračun) i postprocesor (prikaz rezultata proračuna i dimenzionisanje).

Dodatna literatura: Dušan dr Kovačević, MKE modelovanje u analizi konstrukcija, izdavač Građevinska knjiga, Beograd.

Novine

AxisVM je organizovan u tri logična dela: predprocesor (geometrijsko modelovanje), procesor (proračun) i postprocesor (prikaz rezultata proračuna i dimenzionisanje).

Opšte karakteristike

Pametna komandna linija i pretraga. Većini komandi i podešavanja AxisVM-a moguće je pristupiti direktno putem jednostavne funkcije pretraživanja. Kucanjem slova komande prikazuje se lista poklapanja. Sadržaj liste zavisi od aktivne kartice glavnog prozora AxisVM. Poboljšani filter za selekciju. Izbor se može filtrirati na osnovu tipa domena (ribbed, hollow core, trapezoidal steel deck, XLAM, itd.). Filter čuva poslednju postavku.

Elementi

• Novi parametarski tipovi poprečnih preseka: Parametrični dvostruko klinasti I, crossed I, SFB, IFB, simetrični i asimetrični HSQ profili.

• Ekscentrične grede mogu definisati ey i ez ekscentričnosti se tačkom poravnanja na spoljnom omotaču poprečnog preseka ili unošenjem željenih vrednosti. Ekscentričnost grede postavljene na druge grede se izračunava i ažurira automatski. Takođe se može kontrolisati krutost ekscentrične veze.

• Winkler-Pasternak elastični temelj. Ova vrsta nosive površine takođe uključuje i smičući sloj.

Opterećenja

Prikaz bojom označenih površinskih opterećenja svih slučajeva opterećenja jedne grupe opterećenja u jednom prikazu. Generisanje opterećenja vetrom iz CFD modela (novi CFD modul). Izvezi model preko STL datoteke za proračunsku aerotunel analizu, a zatim uvezi vrednosti pritiska ne čvorovima putem posebne datoteke i pretvori ih u statička ili dinamička opterećenja.

Primena ekscentričnih koncentrisanih ili raspoređenih opterećenja na grede i rebra.
Umesto definisanja momenata, opterećenja se mogu kreirati sa ekscentricitetom ey i ez.
Pravila za generisanje željenih kombinacija u tabeli kombinacija kritičnih grupa opterećenja.
Definisanje smera spektra za seizmičku analizu.

Rezultati i analiza • Prikaz rezultata u renderovanim vizualizacijama.

Vizaulizacija može prikazati raspodelu normalnog naprezanja unutar poprečnog preseka grede. Renderovana vizualizacija može istovremeno prikazivati gornje i donje komponente površinskih naprezanja, količine armature i vrednosti širine pukotine (RC1 modul).

Dizajn

Komponenta rezultata korištenja i dijagrami za armiranobetonske stubove (RC2 modul). Proračun potrebne armature za armiranje armiranih trapezoidnih čeličnih ploča (RC1 modul). Dizajn smicanja armiranobetonskih zidova (RC5 modul). Izveštaj o proračunu za armiranobetonske stubove (RC2 modul).

Detaljne informacije možeš videti na linku axisvm.eu

Kontaktiraj nas

Ukoliko imaš neko pitanje ili ti je potrebna informacija, pozovi nas na telefon +381 63 54 33 78