Axis VM X6

Axis VM X6 softver | hiCAD d.o.o. Novi Sad - distribucija softvera

Axis VM | Aktuelna verzija X6


Softver za numeričko modelovanje i analizu konstrukcija, po metodi konačnih elemenata (MKE). Razvijen za potrebe građevinskih konstruktera i prilagođen njihovim potrebama.

Podržava IFC standard i spada u klasu Open BIM softvera. Priručnik i softver na srpskom za verziju X4 se može besplatno preuzeti u sekciji PREUZIMANJA.

AxisVM je organizovan u tri logična dela: predprocesor (geometrijsko modelovanje), procesor (proračun) i postprocesor (prikaz rezultata proračuna i dimenzionisanje).

Dodatna literatura: Dušan dr Kovačević, MKE modelovanje u analizi konstrukcija, izdavač Građevinska knjiga, Beograd

Novine

Opšte karakteristike

Pametna komandna linija i pretraga
Većini komandi i podešavanja AxisVM-a moguće je pristupiti direktno putem jednostavne funkcije pretraživanja. Kucanjem slova komande prikazuje se lista poklapanja. Sadržaj liste zavisi od aktivne kartice glavnog prozora AxisVM.

Poboljšani filter za selekciju
Izbor se može filtrirati na osnovu tipa domena (ribbed, hollow core, trapezoidal steel deck, XLAM, itd.). Filter čuva poslednju postavku.

Elementi

Novi parametarski tipovi poprečnih preseka:
Parameetrični dvostruko klinasti I, crossed I, SFB, IFB, simetrični i asimetrični HSQ profili.

Ekscentrične grede
Mogu definisati ey i ez ekscentričnosti se tačkom poravnanja na spoljnom omotaču poprečnog preseka ili unošenjem željenih vrednosti. Ekscentričnost grede postavljene na druge grede se izračunava i ažurira automatski. Takođe se može kontrolisati krutost ekscentrične veze..

Winkler-Pasternak elastični temelj
Ova vrsta nosive površine takođe uključuje i smičući sloj.

Opterećenja

Prikaz bojom označenih površinskih opterećenja svih slučajeva opterećenja jedne grupe opterećenja u jednom prikazu.
Generisanje opterećenja vetrom iz CFD modela (novi CFD modul).
Izvezite model preko STL datoteke za proračunsku aerotunel analizu, a zatim uvezite vrednosti pritiska ne čvorovima putem posebne datoteke i pretvorite ih u statička ili dinamička opterećenja.
Primena ekscentričnih koncentrisanih ili raspoređenih opterećenja na grede i rebra.
Umesto definisanja momenata, opterećenja se mogu kreirati sa ekscentricitetom ey i ez.
Pravila za generisanje željenih kombinacija u tabeli kombinacija kritičnih grupa opterećenja.
Definisanje smera spektra za seizmičku analizu.

Rezultati i analiza

Prikaz rezultata u renderovanim vizualizacijama.
Vizaulizacija može prikazati raspodelu normalnog naprezanja unutar poprečnog preseka grede.
Renderovana vizualizacija može istovremeno prikazivati gornje i donje komponente površinskih naprezanja, količine armature i vrednosti širine pukotine (RC1 modul).

Dizajn

Komponenta rezultata korišćenja i dijagrami za armiranobetonske stubove (RC2 modul).
Proračun potrebne armature za armiranje armiranih trapezoidnih čeličnih ploča (RC1 modul).
Dizajn smicanja armiranobetonskih zidova (RC5 modul).
Izveštaj o proračunu za armiranobetonske stubove (RC2 modul).

Detaljne informacije možete videti na linku axisvm.eu