Axis VM X5

axis vm X5

Axis VM | Aktuelna verzija X5


Softver za numeričko modelovanje i analizu konstrukcija, po metodi konačnih elemenata (MKE). Razvijen za potrebe građevinskih konstruktera i prilagođen njihovim potrebama.

Podržava IFC standard i spada u klasu Open BIM softvera. Priručnik i softver na srpskom za verziju X4 se može besplatno preuzeti u sekciji PREUZIMANJA.

AxisVM je organizovan u tri logična dela: predprocesor (geometrijsko modelovanje), procesor (proračun) i postprocesor (prikaz rezultata proračuna i dimenzionisanje).

Dodatna literatura: Dušan dr Kovačević, MKE modelovanje u analizi konstrukcija, izdavač Građevinska knjiga, Beograd

Novosti u verziji X5:
Automatsko dimenzionisanje elemenata u konstruktivnom rasteru,
Kompozitni poprečni presek (statička analiza u R1, RC projektovanje stuba u R2)
Beton visoke čvrstoće
Nova površina glavne komponente sile: an1, an2, am1, am2, avRz
Nove funkcije – RC123 modul
Kružne stope temelja
Dizajn temelja za seizmičko delovanje
Novi modul RC5 – Projektovanje armiranobetonskih zidova i zidova jezgra
Novi modul TD8 – Protivpožarno projektovanje za drvene konstrukcije
Novi modul MD1 – Projektovanje zidanih konstrukcija za vertikalna opterećenja

Detaljne informacije možete videti na linku axisvm.eu