BEP – Dobra priprema je pola posla

BIM EXECUTION PLAN (Plan sprovođenja BIM-a) ili BEP je  osnovni, krovni dokument vezan za BIM na realizaciji građevinskog projekta. To je zapravo neka vrsta ugovora, sporazuma između učesnika na projektu. On treba da sadrži sve u vezi BIM-a. Od osnovnih podataka, ko su učesnici i šta se projektuje, faze, softveri, nivo detaljnosti i slično, do najsitnijih detalja kao što su informacije ko šta radi, gde se dokumentacija skladišti, ko joj i kako pristupa i kada, koji su rokovi, koji su formati razmene informacija i slično. Dobar BEP je jako važan, po sistemu „Dobra priprema je pola posla“.

BEP ć e doprineti kreiranju Archicad Project Template-a (Polazni Archicad dokument za projekat) i Project Manual a (Uputstvo za Projekat), kao što će doprineti Archicad Office Template (Polazni Archicad dokument projektnog biroa) i BIM Manual (Uputstvo za BIM u projektnom birou). BEP je odgovor na zahteve za informacijama i defi niše kako će projekat biti realizovan.

On pruža dokaze da tim za isporuku može da upravlja informacijama o projektu u skladu sa zahtevima i predstavlja alat za isporuku koji ć e projektni tim koristiti za proizvodnju, upravljanje i razmenu informacija o projektu. On opisuje standarde, metode i procese, kako su dogovoreni i formalizovani između zainteresovanih strana u projektu. BEP obuhvata najvažnije početne sporazume, kao što su BIM ciljevi, upotreba, prekretnice, rezultati i odgovornosti, vlasništvo nad modelima, nivo potrebe za informacijama za elemente u različitim fazama. Važno je napomenuti da bez obzira na veličinu projekta ili tima, postojanje BEP-a je najvažnije za uspeh svakog BIM projekta. BEP takođe u opštim crtama pokazuje kako su podaci povezani sa elementima modela i kako se proizvode i razvijaju.

Informaciono modelovanje objekata (BIM)

U idealnom slučaju, trebalo bi da sadrži i reference na OpenBIM, ISO i druge standarde i trebalo bi da bude izgrađeno oko njih. 

Plan izvršenja BIM-a treba da sadrži najmanje sledeće odeljke i pododeljke:
1. Informacije o projektu: naziv, vlasnik, lokacija, tip ugovora, opis, kod itd.
2. Upotreba i ciljevi BIM-a: Kako će se BIM koristiti u projektu i koji je cilj svake različite upotrebe.

Razmena BIM podataka kroz ArchiCAD

Archicad model se može opisati kao centralna BIM baza podataka koja sadrži, integriše i čuva sve podatke i čini ih dostupnim svim zainteresovanim stranama na projektu. Informacije federalnog BIM modela, koji sadrži informacije svih disciplina, se dalje koriste i obrađuju od strane relevantnih službi, izvođača kao i onih koji će upravljati izvedenim objektom. COBie je skraćenica od Construction-Operations Building Information exchange, specifikacija koja se koristi za primopredaju informacija o upravljanju objektima. Obezbeđuje zajedničku strukturu za razmenu informacija o novim i postojećim objektima, uključujući i zgrade i infrastrukturu.

COBie tabela je mapiranje osnovne definicije prikaza FM primopredaje, koja je podskup Industri Foundation Classes (IFC) koji se odnosi na upravljanje objektima. Archicad koristi svoje robusne IFC mogućnosti razmene podataka za proizvodnju izlaznih podataka koji se lako konvertuju u COBie dokumentaciju.

Archicad predstavlja veoma fleksibilan način klasifikacije elemenata u skladu sa bilo kojim nacionalnim ili kompanijskim standardnim sistemom za klasifikaciju i nudi Archicad karakteristike (Properties) koje se mogu povezati sa bilo kojim elementom zgrade ili zonom, u skladu sa bilo kojom Klasifikacijom Elemenata. Archicad omogućava uvoz, u jednom koraku, BIM podataka koji su predefinisani u externom Archicad fajlu (PLN, PLA ili TPL format). Preko Import BIM Content (Uvoz BIM sadržaja) funkcije, mogu se uvesti sledeći BIM sadržaji u Archicad projekat:

• Klasifikacioni sistem
• Bilo koje karakteristike (Properties) koje pripadaju Klasifikacionom sistemu
• Predefinisano mapiranje IFC translatora na osnovu Klasifikacionog sistema

Provera BIM modela uz Solibri

BIM je tehnologija koja zbog velike količine podataka kojom manipuliše unapređuje tradicionalne sisteme realizacije građevinskih projekata. Federalni BIM model nastaje spajanjem BIM modela raznih učesnika na projektu za potrebe provere usklađenosti, izvođenja i održavanja objekta. To je spoj BIM modela svh disciplina, može biti izuzetno kompleksan i sa ogromnom količinom podataka.

Ove podatke je prosto nemoguće „peške“, vizualno proveriti i testirati njihovu međusobnu usklađenost, kao i usklađenost sa zahtevima i standardima. Zbog toga postoje softverski alati koji služe za proveru podataka u BIM modelu. Solibri, koji pripada Nemetschek Grupi, je vodeći softver na tržištu u automatizovanom osiguranju kvaliteta. Koristi ga sve veći broj vlasnika zgrada, građevinskih kompanija, konsultanata, arhitekata i inženjerskih firmi. Solibri je prisutan širom sveta i nudi tri različita rješenja: plaćeni-Solibri Office and Site i besplatni-Solibri Anywhere. Softver se može koristiti tokom procesa projektovanja i izgradnje od strane svih zainteresovanih strana, ali je važnije za glavnog projektanta, koji je odgovoran za ukupnu koordinaciju projekta i menadžera informacija, koji je odgovoran za validaciju prisutnih podataka u samom modelu.