AxisVM X6 – nove karakteristike

AxisVM X6 – nove karakteristike

AxisVM X6 uključuje nove i poboljšane funkcije razvijene i na osnovu povratnih informacija od korisnika.

Uz poboljšanu efikasnost AxisVM X6, složeno i dugotrajno modeliranje je sada lakše i brže nego ikada pre.

Pregled glavnih novih karakteristika

Opšte karakteristike

 • Pametna komandna linija i pretraga
  Većini komandi i podešavanja AxisVM-a moguće je pristupiti direktno putem jednostavne funkcije pretraživanja. Kucanjem slova komande prikazuje se lista poklapanja. Sadržaj liste zavisi od aktivne kartice glavnog prozora AxisVM.
 • Poboljšani filter za selekciju
  Izbor se može filtrirati na osnovu tipa domena (ribbed, hollow core, trapezoidal steel deck, XLAM, itd.). Filter čuva poslednju postavku.

Elementi
Novi parametarski tipovi poprečnih preseka:

Parameetrični dvostruko klinasti I, crossed I, SFB, IFB, simetrični i asimetrični HSQ profili.

 • Ekscentrične grede
  Mogu definisati ey i ez ekscentričnosti se tačkom poravnanja na spoljnom omotaču poprečnog preseka ili unošenjem željenih vrednosti. Ekscentričnost grede postavljene na druge grede se izračunava i ažurira automatski. Takođe se može kontrolisati krutost ekscentrične veze.
 • Winkler-Pasternak elastični temelj
  Ova vrsta nosive površine takođe uključuje i smičući sloj.

Opterećenja

 • Prikaz bojom označenih površinskih opterećenja svih slučajeva opterećenja jedne grupe opterećenja u jednom prikazu.
 • Generisanje opterećenja vetrom iz CFD modela (novi CFD modul).
  Izvezite model preko STL datoteke za proračunsku aerotunel analizu, a zatim uvezite vrednosti pritiska ne čvorovima putem posebne datoteke i pretvorite ih u statička ili dinamička opterećenja.
 • Primena ekscentričnih koncentrisanih ili raspoređenih opterećenja na grede i rebra.
  Umesto definisanja momenata, opterećenja se mogu kreirati sa ekscentricitetom ey i ez.
 • Pravila za generisanje željenih kombinacija u tabeli kombinacija kritičnih grupa opterećenja.
 • Definisanje smera spektra za seizmičku analizu.

Rezultati i analiza u AxisVM X6

 • Prikaz rezultata u renderovanim vizualizacijama.
 • Vizaulizacija može prikazati raspodelu normalnog naprezanja unutar poprečnog preseka grede.
 • Renderovana vizualizacija može istovremeno prikazivati gornje i donje komponente površinskih naprezanja, količine armature i vrednosti širine pukotine (RC1 modul).

Dizajn

 • Komponenta rezultata korišćenja i dijagrami za armiranobetonske stubove (RC2 modul).
 • Proračun potrebne armature za armiranje armiranih trapezoidnih čeličnih ploča (RC1 modul).
 • Dizajn smicanja armiranobetonskih zidova (RC5 modul).
 • Izveštaj o proračunu za armiranobetonske stubove (RC2 modul).

Izvor: AxisVM X6 NEW FEATURES

Prijavi se na elektronski bilten

Dobijaćeš obaveštenja o najnovijim akcijama koje nudimo, događajima koji su aktuelni u oblasti BIM-a, online seminarima i obukama i još mnogo korisnih informacija.